Algemene voorwaarden

Het is van groot belang dat u de voorwaarden en bepaling van deze overeenkomst zorgvuldig leest, omdat deze voor u bindend zijn. Deze voorwaarden en bepalingen zijn onverkort van toepassing mochten er zich geschillen tussen IT Vision en u voordoen omtrent de inhoud en uitvoering van deze overeenkomst.

Overeenkomst en voorwaarden inzake permanente aanstelling

 1. IT Vision houdt zich bedrijfsmatig bezig met dienstverlening ten behoeve van bedrijven en instellingen (de cliënten), inhoudende het de cliënten behulpzaam zijn bij het zoeken naar kandidaten, met het doel de totstandkoming van een permanente aanstelling van de kandidaten bij de cliënten te bevorderen.
 2. IT Vision zal kandidaten, die voor aanstelling bij Cliënt in aanmerking komen, bij Cliënt introduceren.
 3. Cliënt dient er op toe te zien dat de wettelijke en medische vereisten met betrekking tot de kandidaten zijn vervuld, zulks met inbegrip van het aanvragen en verkrijgen van een werk- c.q. verblijfsvergunning indien noodzakelijk.
 4. Een kandidaat wordt geacht aan Cliënt te zijn geïntroduceerd op het moment waarop IT Vision Cliënt informatie verschaft met betrekking tot de kandidaat. Deze overeenkomst is vanaf dat moment van kracht.
 5. Indien Cliënt een kandidaat binnen twaalf maanden na de introductie van de kandidaat aanstelt, heeft IT Vision recht op betaling van de vergoeding zoals in artikel 11 bepaald.
 6. Van een aanstelling is sprake zowel wanneer een kandidaat op tijdelijke basis wordt aangesteld als wanneer een kandidaat op permanente basis wordt aangesteld.
 7. Elke introductie van een kandidaat is strikt vertrouwelijk. Indien overtreding van deze bepaling door Cliënt leidt tot aanstelling van een kandidaat door een derde, is Cliënt IT Vision de volledige vergoeding, waar IT Vision recht
op zou hebben gehad indien de aanstelling door Cliënt zou hebben plaatsgevonden, verschuldigd. Onder een derde wordt mede verstaan een werkmaatschappij c.q. dochteronderneming van Cliënt, een zusteronderneming van Cliënt, danwel een (anderszins) met Cliënt gelieerde c.q. geassocieerde onderneming maar is daar niet toe beperkt.
 8. Cliënt zal IT Vision er onmiddellijk van in kennis stellen zodra de aanstelling van een kandidaat heeft plaatsgevonden. Cliënt zal IT Vision dan binnen veertien dagen in het bezit stellen van een kopie van de aanbieding aan de kandidaat gedaan.
 9. Cliënt stemt in om de IT Vision enige vereiste Inkooporder te verschaffen binnen veertien dagen na de aanstelling van een kandidaat. Indien Cliënt nalaat dit te doen, is het IT Vision toegestaan om Cliënt te factureren zonder een begeleidende Inkooporder.
 10. De IT Vision toekomende vergoeding wordt berekend aan de hand van een percentage van de totale
Loonsom van de kandidaat in het eerste jaar van aanstelling. Deze totale loonsom komt neer op het bruto belastbaar jaarsalaris van de kandidaat inclusief vakantiegeld, eventuele 13e maand en exclusief bonus/commissie en reiskosten en overige vergoedingen.
 11. De IT Vision toekomende vergoeding bedraagt 15% en wordt betaalbaar op het moment waarop een kandidaat wordt aangesteld, zulks met inbegrip van elke aanstelling als omschreven in artikel 5 en 6. Van een aanstelling is sprake ongeacht of op de aanstelling een proeftijd van toepassing is.
 12. De betalingstermijn van de facturen van IT Vision is 30 dagen, te rekenen vanaf de startdatum. Indien betaling binnen deze betalingstermijn van 30 dagen uitblijft, is Cliënt een rente van –op jaar basis- 12% van het factuurbedrag verschuldigd.
 13. Indien de aanstelling van een kandidaat wordt beëindigd binnen acht weken na aanvang daarvan, zal IT Vision aan Cliënt een bedrag terugbetalen overeenkomend met 12,5% van de door IT Vision in rekening gebrachte vergoeding, zulks voor iedere volle week de kandidaat gedurende voormelde acht weken niet in dienst is geweest.
 14. Het in artikel 13 bepaalde is evenwel niet van toepassing indien:
  1. een aanstelling wordt ingetrokken zonder dat daar een geldige reden aan ten grondslag ligt.
  2. Indien IT Vision niet binnen 14 dagen na beëindiging van de aanstelling schriftelijk daarvan in kennis
wordt gesteld, zulks met opgaaf van de reden(en) van beëindiging.
  3. De IT Vision toekomende vergoeding niet aan haar wordt betaald binnen 30 dagen na factuurdatum.
  4. De reden van de beëindiging geen betrekking heeft op de geschiktheid, de bekwaamheid of het gedrag van de kandidaat.
  5. De kandidaat overbodig is geworden.